Regulamin

I. Strony transakcji

1. Usługodawcą jest Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „RAJ” Radzio Władysław i Ewa ul. Mickiewicza 5, 19-200 Grajewo, NIP 719-000-00-46, REGON 450093680 prowadzący stronę pod adresem ciecia.phuraj.pl:8000
2. Klientem na stronie ciecia.phuraj.pl:8000 może być każda pełnoletnia osoba fizyczna zamieszkała na terytorium Polski i posiadająca zdolność do czynności prawnych lub każda osoba prawna posiadająca siedzibę na terytorium Polski. Konsumentem jest osoba fizyczna nabywająca towary w celu niezwiązanym z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

II. Informacje ogólne

1. Przedmiotem transakcji jest usługa pocięcia oraz oklejenia i towary potrzebne do wykonania tej usługi.
2. O koszcie wykonania usługi Klient jest informowany e-mailowo lub telefonicznie.
3. Zamówienia posiadają następujące statusy
- WERSJA ROBOCZA - Zamówienie zostało dodane do systemu jednak nie zostało wysłane do przyjęcia; priorytet 0
- OCZEKIWANIE NA PRZYJĘCIE - Zamówienie zostało wysłane do przyjęcia. Na adres e-mail zostanie wysłana faktura proforma na materiały, którą należy opłacić przed realizacją. Na tym etapie można jeszcze zrezygnować z realizacji zamówienia; Status ten także oznacza, iż klient wyraża zgodę na pocięcie zakupionych towarów i nie przysługuje mu możliwość zwrotu bez podania przyczyny zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z 2000r z poz. zm.); priorytet 0
- PRZYJĘTE - Zamówienie zostało przyjęte; priorytet 1
- PRZEKAZANE NA STOLARNIE - Zamówienie zostało fizycznie przekazane do realizacji; priorytet 1
- GOTOWE DO ODBIORU - Zamówienie jest gotowe do odbioru. Należy opłacić koszt usługi; priorytet 2
- PRZEKAZANE DO TRANSPORTU - Zamówienie zostało przekazane do transportu i jest w drodze pod wskazany adres odbioru; priorytet 3
- OCZEKIWANIE NA PRZEDPŁATĘ - Do zamówienia została wystawiona proforma, którą należy opłacić przed realizacją zamówienia; priorytet 0
- ZAKOŃCZONE - Zamówienie zostało opłacone, zrealizowane i odebrane przez klienta; priorytet 4
- ANULOWANE - Zamówienie zostało anulowane; priorytet 0
- WSTRZYMANE - PROSIMY O KONTAKT - Napotkano problem w realizacji zamówienia oraz nieudało się skontaktować z klientem; priorytet 1
4. Z zamówienia ze statusem o priorytecie 1 lub wyższym nie można zrezygnować.
5. Usługodawca oświadcza, że w wyjątkowych przypadkach zastrzega sobie prawo do odmowy zrealizowania złożonego zamówienia na każdym etapie jego realizacji. Przez wyjątkowe przypadki należy rozumieć: niedostępność zamówionego towaru oraz wystąpienie okoliczności niezależnych od Usługodawcy w postaci awarii systemu oraz usterki technicznej.
6. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umowy sprzedaży zawartej na podstawie złożonego za pośrednictwem Strony zamówienia. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień umowy sprzedaży następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.

III. Formy płatności

1. Klient ma możliwość zapłacenia za towar w formie przedpłaty, natomiast płatność za usługę dokonuje przy odbiorze towaru.
2. Usługa jest realizowana dopiero po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Usługodawcy. Wyjątkiem są indywidualne ustalenia ze sprzedawcą.
3. Ewentualne koszty transportu pokrywa Klient

IV. Dostawa i odbiór towaru

1. Termin realizacji Zamówienia, z zastrzeżeniem postanowień pkt. 2, wynosi od 1 do 7 dni roboczych licząc od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.
2. W przypadku braku możliwości zrealizowania Zamówienia w terminie wskazanym w pkt. 1, w szczególności w przypadku braku towaru w magazynie, Usługodawca poinformuje o powyższym Klienta drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres e-mail (lub telefonicznie) z prośbą o wskazanie i podjęcie decyzji, co do realizacji pozostałej części zamówienia. Klient ma możliwość realizacji zamówienia bez brakującego towaru lub rezygnacji z całego zamówienia. W przypadku braku informacji od Klienta, co do dalszego postępowania, zamówienie zostanie zrealizowane bez brakujących towarów.
3. Realizacja zamówienia w przypadku zaistnienia okoliczności, o której mowa w pkt. 2 niniejszego Rozdziału nie będzie dłuższa niż 10 dni roboczych od potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.
4. Usługodawca jednocześnie informuje, że dostawa towaru na rzecz Klienta będącego Konsumentem następuje najpóźniej w terminie 30 dni od dnia złożenia przez Klienta Zamówienia. Jeżeli Usługodawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że przedmiot świadczenia nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadamia o tym Klienta – Konsumenta i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.
5. Zamówiony towar dostarczany jest firmą kurierską - po uprzednim opłaceniu transportu. W innym przypadku towar należy odebrać osobiście. Klient może podać inny adres do wystawienia faktury i inny adres do dostarczenia zamówionego produktu.
6. Klient podczas odbioru zamówionego towaru, zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu lub nie budzi zastrzeżeń. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Klient powinien odmówić przyjęcia przesyłki i spisać w obecności kuriera protokół szkody zawierający datę i godzinę doręczenia oraz opis uszkodzeń lub braków. W wypadku zauważenia nieprawidłowości po odjeździe kuriera Klient w terminie 2 dni powinien skontaktować się z firmą kurierską w celu ponownego przyjazdu kuriera i sporządzenia protokołu.
7. Usługodawca informuje, że dowód nabycia towaru (oryginał faktury VAT lub paragon) jest dołączany do przesyłki. Ewentualne błędy w danych zawartych w fakturze VAT należy zgłosić w ciągu 7 dni od daty otrzymania faktury.
8. Zamówiony towar może również zostać odebrany osobiście przez Klienta w siedzibie Usługodawcy (ul. Mickiewicza 5, 19-200 Grajewo) po telefonicznym uzgodnieniu ze Sklepem terminu odbioru.
9. W przypadku, gdy część zamówienia nie będzie zrealizowana, a zapłata nastąpiła z góry, Usługodawca niezwłocznie zwróci Klientowi zapłaconą przez niego kwotę stanowiącą równowartością niedostarczonych towarów, a w przypadku niezrealizowania całości zamówienia, Usługodawca niezwłocznie zwróci Klientowi zapłaconą przez niego kwotę stanowiącą równowartość niedostarczonych towarów wraz z kosztami przesyłki, na wskazany numer rachunku bankowego, z którego dokonano przelewu, nie później niż w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty wpływu środków na konto Usługodawcy.

V. Gwarancje i reklamacje

1. Usługodawca oświadcza, że zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z 2000r z poz. zm.), Konsument ma prawo odstąpić od umowy zakupu w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru bez podawania przyczyny wysyłając lub w inny sposób dostarczając pismo o odstąpieniu od umowy na adres ul. Mickiewicza 5, 19-200 Grajewo (pobierz oświadczenie). Do zachowania wskazanego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Konsument jest obowiązany do zwrotu towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od daty złożenia oświadczenia.
2. Usługodawca jednocześnie informuje, że uprawnienie do odstąpienia od umowy, w trybie i na zasadach, o których mowa w pkt. 1 niniejszego Rozdziału nie przysługuje Konsumentowi w następujących przypadkach:
a) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu na odstąpienie od umowy,
b) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
c) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
d) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
e) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
f) dostarczania prasy,
g) usług w zakresie gier hazardowych.
3. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy na konsumencie spoczywa obowiązek dostarczenia towaru do siedziby Sprzedawcy w terminie do 7 dni, od dnia wysłania pisma o odstąpieniu od umowy. Należności za zwracany towar zostaną przekazane niezwłocznie na wskazany przez Konsumenta w treści oświadczenia, i której mowa w pkt. 1 niniejszego Rozdziału, numer rachunku bankowego, nie później jednakże niż w terminie do 14 dni.
4. Koszty dostawy zwracanego towaru obciążają Klienta/Konsumenta
5. Reklamacji podlegają towary jeżeli w chwili ich wydania są niezgodne z umową. Reklamacja może dotyczyć części lub całości zamówienia.
6. Jeżeli towary są niezgodne z umową, Konsument może żądać doprowadzenia ich do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowe, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
7. Konsument traci uprawnienia, o których mowa w pkt. 6 niniejszego Rozdziału, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową nie zawiadomi o tym sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem. Sklep odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru Konsumentowi.
8. Upływ powyższych terminów nie wyłącza wykonania uprawnień wynikających z niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową, jeżeli Sprzedający w chwili zawarcia umowy wiedział o niezgodności i nie zwrócił na to uwagi Konsumentowi.
9. Reklamacje są rozpatrywane przez Sprzedawcę nie dłużej niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamowanego towaru lub zawiadomienia o braku towaru w doręczonym zamówieniu.
10. W przypadku uzasadnionej reklamacji towar zostanie wymieniony, a jeśli nie będzie to możliwe, Sprzedawca niezwłocznie zwróci Konsumentowi równowartość ceny towaru wraz z kosztami przesyłki, na numer rachunku bankowego, z którego dokonano przelewu bądź – w przypadku gdy zapłata za realizację zamówienia następowała gotówką przy odbiorze - na numer rachunku bankowego, którego dane Konsument wskazał w korespondencji.